Wettelijke bepalingen

Website editor

Bollé Protection
34 rue de la soie
69100 Villeurbanne
France
Tel. : + 33 (0)4 78 85 23 64
 
Bollé Protection is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van € 155.000
RCS 325 330 322 - Siret: 32533032200067 - APE: 4669B
CNIL declaratienummer: 2023816
 

Gebruiksvoorwaarden

De site die toegankelijk is via de URL www.bolle-tactical.nl, wordt geëxploiteerd conform Frans recht. Het gebruik van deze site wordt beheerst door deze algemene voorwaarden. Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving door Bollé Tactical worden gewijzigd.
 
Bolle Tactical kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de service.
 

Directeur publicatie

Rubina Meunier
34 rue de la soie
69100 Villeurbanne
France
 

Aansprakelijkheidsbeperking

Bollé Tactical gebruikt alle beschikbare middelen om betrouwbare informatie en updates van haar website te garanderen. Desondanks kunnen er zich fouten of omissies voordoen. De internetgebruiker moet daarom de juistheid van de informatie natrekken bij Bollé Tactical en veranderingen op de site die hij/zij nuttig acht zo snel mogelijk melden door een e-mail te sturen met de beschrijving van het probleem (pagina die een probleem oplevert, aanleiding tot het probleem, type gebruikte computer, browser,...). Bollé Tactical is op geen enkele manier aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie en voor enige direct of indirecte schade die daaruit voortvloeit.
 
Het downloaden van inhoud gebeurt op eigen risico en is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Derhalve kan Bollé Tactical niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of verlies van gegevens ten gevolge van downloaden.  
 
De foto's zijn niet-contractueel.
 
De hyperlinks die in het kader van deze website worden gebruikt voor verwijzing naar andere bronnen op internet, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Bollé Tactical.
 

Geschillen

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Frans recht en geschillen of onenigheden die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de plaats van vestiging van het hoofdkantoor van Bollé Tactical. De voertaal bij het schikken van geschillen is het Frans.
 

Declaratie bij de CNIL (Franse Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden)

Conform de Wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij Wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens) in verband met informatietechnologie, bestanden en vrijheden, is de site gedeclareerd bij de Franse Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden (www.cnil.fr).
 

Toegangsrechten

Conform deze wet hebben internetgebruiker recht op toegang tot, correctie, wijziging en verwijdering van gegevens die op hen persoonlijk betrekking hebben. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te sturen naar Bollé Tactical, 34 rue de la soie, 69100 Villeurbanne of elektronisch via het contactformulier.
 

Privacybeleid

Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden gecommuniceerd behalve voor de correcte uitvoering van de service.
 

Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van deze site (inhoud en presentatie) vormt een werk dat beschermd wordt door toepasselijke Franse en internationale wetgeving inzake copyright en intellectueel en industrieel eigendom in het algemeen. De volledige inhoud van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot grafisch materiaal, afbeeldingen, tekst, video's, animaties, geluid, logo's, gifs en iconen, evenals de formattering daarvan, is exclusief eigendom van Bollé Tactical, met uitzondering van merken, logo's of inhoud die andere partnerbedrijven of auteurs.
 
Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, retransmissie of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke instemming van Bollé Tactical. Dergelijke representatie of reproductie door middel van ongeacht welk proces vormt een schending die strafbaar is op grond van de artikelen L. 3335-2 en volgende van de Wet Intellectueel Eigendom. Niet-nakoming van dit verbod houdt vervalsing in en kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud u gerechtelijk vervolgen.
 
Bollé Tactical is eigenaar van "rechten van databank producenten" waarnaar wordt verwezen in Boek III, Titel IV van de Wet Intellectueel Eigendom (Wet nr. 98-536  van 1 juli 1998) in verband met copyright en databanken.
 
Als u een verzoek in wilt dienen om toestemming of informatie, kunt u contact met ons opnemen per e-mail.
 

Hostdienstverlener

Eurower
45 avenue Marc Saugnier 69100 Villeurbanne
 

Design - Productie

ACTI
289 rue Garibaldi 69007 Lyon
 

Servicevoorwaarden

Deze website wordt aangeboden in HTML5 en CSS3 voor optimaal gebruiksgemak en een aangename grafische weergave, we raden u aan moderne browsers te gebruiken zoals Safari, Firefox, Chrome...
 

Informatie en uitzonderingen

Bollé Tactical gebruikt alle beschikbare middelen om betrouwbare informatie en updates van haar website te garanderen. Desondanks kunnen er zich fouten of omissies voordoen. De internetgebruiker moet daarom de juistheid van de informatie bij Bollé Tactical nagaan en verandering op de site die hij/zij nuttig acht, melden. Bollé Tactical is op geen enkele manier aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie en voor enige direct of indirecte schade die daaruit voortvloeit.
 

Cookies

Deze site gebruikt cookies voor statistische en weergavedoeleinden. Dit zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw harde schrijf om technische gegevens over uw browsergedrag op te slaan. Cookies op deze site mogen onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen zonder uw toestemming. We wijzen u erop dat u bezwaar kunt maken tegen het opslaan van deze cookies door uw computer in te stellen volgens de gedetailleerde voorwaarden op de site: www.cnil.fr
 

Hyperlinks

Bollé Tactical website kan links verstrekken naar andere websites of bronnen die beschikbaar zijn op internet.
 
Bollé Tactical kan geen controle uitoefenen op de sites die aan haar website zijn gelinkt. Bollé Tactical geeft geen goedkeuring of garantie voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen. Bollé Tactical kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van enigerlei aard die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en met name de informatie, producten of diensten die daarop of daarin worden aangeboden, of het gebruik van deze elementen. De risico's van dit gebruik komen volledig voor rekening van de internetgebruiker die de geldende gebruiksvoorwaarden na moet leven.
 
Gebruikers, inschrijvers en bezoekers van de Bollé Tactical websites mogen geen hyperlink naar deze site creëren zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Bollé Tactical.
 
Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil creëren naar een van de Bollé Tactical websites, moet hij via de site een e-mail sturen met het verzoek om een hyperlink te mogen creëren. Bollé Tactical behoudt zich het recht voor een hyperlink zonder opgave van redenen te weigeren of te accepteren.
 

Onderzoek

Verwijzing naar een website ter aanvulling op informatie die gezocht wordt, houdt niet in dat Bollé Tactical enige verantwoordelijkheid erkent of accepteert voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke site.
 
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de middelen die u gebruikt niet besmet zijn met fouten of schadelijke elementen zoals virussen, Trojaanse paarden, etc.....
 

Verantwoordelijkheid

Omdat er geen andere garanties worden gegeven, is de klant verantwoordelijk voor het duidelijk aangeven van zijn behoeften en moet de klant ervoor zorgen dat hij/zij over de nodige recente informatie beschikt. Indien informatie die is verstrekt door Bollé Tactical onjuist blijkt te zijn, is het de verantwoordelijkheid van de klant om de consistentie of redelijkheid van de verkregen resultaten te controleren. Bollé Tactical is op geen enkele manier aansprakelijk jegens derden voor het gebruik door de klant van de informatie of het ontbreken daarvan op haar producten, inclusief een van haar websites.
Top page